NTA 7516 Eisen voor veilige e-mail en chatapplicaties 2019

Hide all commentary Show all commentary
AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG)
Bopz Wet bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen (wordt vervangen door de WvGGZ, die op 1 januari 2020 in werking treedt)
eIDAS Verordening (EU) Nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG
IETF Internet Engineering Task Force
UeIDAS Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1502 van de Commissie van 8 september 2015 tot vaststelling van minimale technische specificaties en procedures betreffende het betrouwbaarheidsniveau voor elektronische identificatiemiddelen overeenkomstig artikel 8, lid 3, van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt
Wkkgz Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wet van 7 oktober 2015, houdende regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg)
Wlz Wet langdurige zorg (Wet van 3 december 2014, houdende regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg)
WvGGZ Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (wet treedt op 1 januari 2020 in werking en vervangt de Bopz)
Zvw Zorgverzekeringswet (Wet van 16 juni 2005, houdende regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking)