NEN 7510-2 Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg - Deel 2: Beheersmaatregelen 2017

Hide high level structure (HLS) Show HLS Hide all commentary Show all commentary

Doelstelling: Zorgen voor correct en doeltreffend gebruik van cryptografie om de vertrouwelijkheid, authenticiteit en/of integriteit van informatie te beschermen.


Beheersmaatregel

Ter bescherming van informatie behoort een beleid voor het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen te worden ontwikkeld en geïmplementeerd.

Zorgspecifieke beheersmaatregel

<geen>

Implementatierichtlijn

Bij het ontwikkelen van een cryptografiebeleid behoren de volgende aspecten in aanmerking te worden genomen:

a) de manier waarop de directie het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen in de gehele organisatie benadert, met inbegrip van de algemene principes die gelden voor de bescherming van de bedrijfsinformatie;

b) het vereiste beschermingsniveau behoort te worden geïdentificeerd op basis van een risicobeoordeling, rekening houdend met type, sterkte en kwaliteit van het vereiste versleutelingsalgoritme;

c) het gebruik van versleuteling ter bescherming van informatie die wordt vervoerd per draagbare of verwijderbare media-apparatuur of via communicatiekanalen;

d) de aanpak van sleutelbeheer, waaronder methoden ter bescherming van cryptografische sleutels en het herstel van versleutelde informatie in geval van verloren, gecompromitteerde of beschadigde sleutels;

e) rollen en verantwoordelijkheden, bijv. wie is verantwoordelijk voor:

1) het implementeren van het beleid;

2) het sleutelbeheer, waaronder het aanmaken van sleutels (zie 10.1.2);

f) de normen die moeten worden toegepast voor een doeltreffende implementatie in de gehele organisatie (welke oplossing wordt gebruikt voor welk bedrijfsproces);

g) de impact van het gebruik van versleutelde informatie op beheersmaatregelen die zijn gebaseerd op controle van de inhoud (bijv. detectie van malware).

Bij het implementeren van het cryptografiebeleid behoort rekening te worden gehouden met de regelgeving en nationale beperkingen die kunnen gelden voor het gebruik van cryptografische technieken in verschillende delen van de wereld en met problemen met grensoverschrijdende stromen van versleutelde informatie (zie 18.1.5).

Cryptografische beheersmaatregelen kunnen worden gebruikt voor verschillende informatiebeveiligingsdoelstellingen, bijv.:

a) vertrouwelijkheid: codering van informatie gebruiken om gevoelige of essentiële informatie, tijdens opslag of verzending, te beschermen;

b) integriteit/authenticiteit: digitale handtekeningen of authenticatiecodes voor berichten gebruiken om de authenticiteit of integriteit van gevoelige of essentiële informatie tijdens opslag of verzending te verifiëren;

c) onweerlegbaarheid: cryptografische technieken gebruiken om bewijs te verkrijgen van het al dan niet plaatsvinden van een gebeurtenis of actie;

d) authenticatie: cryptografische technieken gebruiken ter authenticatie van gebruikers en andere systeementiteiten die toegang vragen tot of die verrichtingen doen met systeemgebruikers, -entiteiten en -bronnen.

Zorgspecifieke implementatierichtlijn

Richtlijnen over beleid voor het uitgeven en gebruiken van digitale certificaten in de zorg en over het sleutelbeheer zijn te vinden in ISO 17090-3.

Overige informatie

Besluitvorming over het punt of een cryptografische oplossing passend is, behoort te worden beschouwd als deel van het totale proces van risicobeoordeling en het kiezen van beheersmaatregelen. Deze beoordeling kan vervolgens worden gebruikt om vast te stellen of een cryptografische beheersmaatregel passend is, welk type beheersmaatregel behoort te worden toegepast en voor welk doel en voor welke bedrijfsprocessen.

Een beleid voor het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen is nodig om de voordelen van het gebruik van cryptografische technieken zo groot mogelijk en de risico’s zo klein mogelijk te maken en om ongepast en onjuist gebruik te voorkomen.

Voor het kiezen van de juiste cryptografische beheersmaatregelen die voldoen aan de doelstellingen van het informatiebeveiligingsbeleid behoort deskundig advies te worden ingewonnen.

Overige zorgspecifieke informatie

<geen>


Beheersmaatregel

Met betrekking tot het gebruik, de bescherming en de levensduur van cryptografische sleutels behoort tijdens hun gehele levenscyclus een beleid te worden ontwikkeld en geïmplementeerd.

Zorgspecifieke beheersmaatregel

<geen>

Implementatierichtlijn

Het beleid behoort eisen te bevatten voor het beheren van cryptografische sleutels tijdens hun gehele levenscyclus met inbegrip van het aanmaken, bewaren, archiveren, terugvinden, distribueren, terugtrekken en vernietigen van sleutels.

Cryptografische algoritmen, sleutellengte en gebruikspraktijken behoren te worden geselecteerd in overeenstemming met de ‘best practices’. Passend sleutelbeheer vereist nauwkeurige procedures voor het aanmaken, bewaren, archiveren, terugvinden, distribueren, terugtrekken en vernietigen van cryptografische sleutels.

Alle cryptografische sleutels behoren te worden beschermd tegen aanpassing en verlies. Bovendien hebben geheime en particuliere sleutels bescherming nodig tegen onbevoegd gebruik en tegen openbaarmaking. Apparatuur die wordt gebruikt om sleutels aan te maken, op te slaan en te archiveren behoort fysiek te worden beschermd.

Een sleutelbeheersysteem behoort te zijn gebaseerd op een overeengekomen pakket van normen, procedures en beveiligingsmethoden voor:

a) het aanmaken van sleutels voor verschillende cryptografische systemen en verschillende toepassingen;

b) het verstrekken en verkrijgen van openbare sleutelcertificaten;

c) het verspreiden van sleutels onder de beoogde entiteiten en een instructie hoe de sleutels na ontvangst behoren te worden geactiveerd;

d) het opslaan van sleutels en de wijze waarop bevoegde gebruikers toegang tot sleutels krijgen;

e) het wijzigen of updaten van sleutels, met inbegrip van regels over wanneer en hoe sleutels behoren te worden gewijzigd;

f) het omgaan met gecompromitteerde sleutels;

g) het intrekken van sleutels, met inbegrip van hoe sleutels behoren te worden teruggetrokken of gedeactiveerd, bijv. als sleutels zijn gecompromitteerd of als een gebruiker de organisatie verlaat (in welk geval sleutels ook behoren te worden gearchiveerd);

h) het herstellen van sleutels die verloren of gecorrumpeerd zijn;

i) het back-uppen of archiveren van sleutels;

j) het vernietigen van sleutels;

k) het registreren en auditen van aan sleutelbeheer gerelateerde activiteiten.

Om de kans op onjuist gebruik te verkleinen behoren de activerings- en deactiveringsdatum van sleutels te worden vastgesteld zodat de sleutels alleen kunnen worden gebruikt tijdens de periode die in het desbetreffende sleutelbeheerbeleid is vastgesteld.

Naast het zorgvuldig beheren van geheime en persoonlijke sleutels behoort ook aandacht te worden besteed aan de authenticiteit van openbare sleutels. Deze authenticatieprocedure kan worden uitgevoerd met gebruikmaking van openbaresleutelcertificaten, die gewoonlijk worden uitgegeven door een certificerende instantie, die een erkende organisatie behoort te zijn die beschikt over passende beheersmaatregelen en procedures om de vereiste mate van betrouwbaarheid te kunnen leveren.

De inhoud van dienstverleningsovereenkomsten of contracten met externe leveranciers van cryptografische diensten, bijv. met een certificerende instantie, behoort aansprakelijkheid, betrouwbaarheid van dienstverlening en responstijden voor dienstverlening te omvatten (zie 15.2).

Zorgspecifieke implementatierichtlijn

Richtlijnen over sleutelbeheer zijn te vinden in ISO 17090-3.

Overige informatie

Het beheer van cryptografische sleutels is essentieel voor een doeltreffend gebruik van cryptografische technieken. ISO/IEC 11770:reeks biedt nadere informatie over sleutelbeheer.

Cryptografische technieken kunnen ook worden gebruikt om cryptografische sleutels te beschermen. Het kan nodig zijn te overwegen om procedures op te stellen voor het omgaan met rechtsverzoeken om toegang tot cryptografische sleutels. Er kan bijvoorbeeld geëist worden dat versleutelde informatie in onversleutelde vorm beschikbaar wordt gesteld als bewijs in een rechtszaak.

Overige zorgspecifieke informatie

<geen>